Formy a metody vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dítěte (prožitkové činnosti, experimentování apod.). Všechny …

Koncepce MŠ

Koncepce naší mateřské školy vychází z faktu, že předškolní období je z hlediska každého dítěte mimořádné a neopakovatelné. Představuje etapu utváření budoucí osobnosti člověka ve smyslu rozvoje jeho psychických a fyzických předpokladů. Pro většinu dětí je mateřská škola prvním kontaktem s větší …

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola Předboj je třítřídní mateřská škola s celodenním provozem. Nachází se v centru obce. Interiérové prostorové uspořádání je uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Hračky, pomůcky, náčiní, ale i ostatní doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, …

Cíle MŠ

Mateřská škola respektuje všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z RVP PV. Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je uplatňován dle zásady, že pedagog má být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzet v něm aktivní zájem a …