Zápis do MŠ Předboj

Aktualizace

Předzápis bude probíhat na stránce e-zapis.cz (systém Lyfle). Rodič zde jednoduše vyplní údaje o dítěti, o rodičích, vybere, o jakou se jedná školku a vygeneruje se Vám přihláška, kterou následně doručíte do školky. Po skutečném doručení přihlášky bude předzápis potvrzen.

 

Oznámení – Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

Ředitel Mateřské školky Předboj vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024, který bude probíhat 5. 5. 2023 od 08.00 do 12.00 hodin. Podání žádosti a organizace zápisu:

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky:h6hy8m)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu:reditel@predboj.cz
 3. poštou na adresu:

Mateřská školka

Hlavní 300

Předboj

 1. osobní podání žádosti

Osobní podání lze učinit v termínu — 5. 5. 2022 od 08.00 do 12.00 hodin v budově mateřské školy — Hlavní 300, Předboj – kancelář ředitele. 

Zákonný zástupce využije osobní podání žádosti v případě, že nemá možnost využít ICT nástroje. Zákonný zástupce vyplní formulář o zápisu do MŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte a kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU). Po vyplnění a odevzdání formulářů můžete se svým dítětem navštívit mateřskou školu.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dodejte řádně vyplněné tiskopisy:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Rodný list dítěte (stačí jeho kopie)
 • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. I v tomto případě musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání a doložit:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte (s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Po doručení žádosti přidělí školka registrační číslo vaší žádosti. O registračním čísle žádosti bude zákonný zástupce informován: e-mailem, popř. poštou na adresu trvalého bydliště.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají uchazeči:

 • Děti s odkladem a povinnou předškolní docházkou s trvalým bydlištěm dítěte v obci Předboj
 • Děti podle věku s trvalým bydlištěm dítěte v obci Předboj
 • Děti z jiných obcí podle věku dítěte
 • Celkem bude přijato 15 dětí

Po 17. 5. 2023 ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školky. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 22. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školky a umístěn na vchodových dveřích MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Před rozhodnutím i po vydání rozhodnutí mohou zákonní zástupci nahlédnout do spisu dítěte. Termín pro nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí, po obdržení rozhodnutí — 17. 5. 2022 od 12 do 14 hodin a dále po domluvě přes e-mail: reditel@predboj.cz. Proti rozhodnutí ředitele školky je možné se odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím ředitelství školky, kde bylo rozhodnutí vydáno.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly pěti let věku do 31. 8. 2023

 

V Předboji 3. 4. 2023                                                             Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

ředitel školky